เลือกหน้า

รูปที่ 1 โมเดล SAMR เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา

SAMR Model ถูกพัฒนาโดย Ruben Puentedura กล่าวถึง การลำดับขั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enhancement) และ พลิกโฉมการเรียนรู้ (Transformation)

 

 

การลำดับขั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตามโมเดล SAMR แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ S-Substitution, A-Augmentation, M-Modification และ R-Redefinition มีรายละเอียด ดังนี้

 

ระดับที่ 1 Substitution หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนที่เครื่องมือเดิมที่เคยใช้งาน การใช้เทคโนโลยีในระดับนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ยกตัวอย่างเช่น เดิม คุณครูเคยใช้เครื่องฉายแผ่นใส และเปลี่ยนมาใช้การนำเสนองานบนพาวเวอร์พอยท์แทน หรือ นักเรียนเคยใช้กระดาษและปากกาจดโน๊ต เปลี่ยนมาใช้ MSWord เพื่อจดโน้ต

ระดับที่ 2 Augmentation หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เดิม นักเรียนเคยใช้กระดาษและปากกาหรือดินสอจดโน๊ต เปลี่ยนมาใช้ MSWord รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่น ๆ ของ MSWord เช่น การตรวจคำผิด การเพิ่มรูป การ copy/paste  เข้ามาช่วยเพื่อให้การจดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ระดับที่ 3 Modification ในระดับนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือออกแบบการเรียนการสอนใหม่ให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมีการนำเทคนิค Flipped Classroom (ห้องเรียนกลับหัว) เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน คุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องบนยูทูปหรือบล็อกในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนมาก่อน เมื่อถึงเวลาเรียน ทั้งนักเรียนและคุณครูถกประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากการดูวิดีโอดังกล่าว เพื่อนำไปต่อยอดการคิดวิเคราะห์หัวข้อนั้น ๆ

 

ระดับที่ 4 Redefinition. ในระดับขั้นสูงสุดนี้ เรานำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้เกิดโอกาสทางการเรียนรู้แบบใหม่และวิธีการสอนแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากวิธีเดิมโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น คุณครูอาจจะสร้างชั้นเรียนที่สามารถเชื่อมโยงกับชั้นเรียนอื่น ๆ ที่เรียนวิชาเดียวกันจากทั่วโลกในลักษณะเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสำคัญร่วมกัน โดยแบ่งปันทรัพยากรที่แต่ละชั้นเรียนมีอยู่ให้กับชั้นเรียนอื่น ๆ ใช้งานด้วย

 

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าหากคุณครูทุกท่านยังใช้เทคโนโลยีในระดับที่ 1 หรือ 2 อยู่ อจต อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านลองขยับมาใช้ในระดับที่ 3 ซึ่งสามารถไปถึงได้ไม่ยาก เพียงแต่อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการคิดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้

 

เครดิต: http://www.teachhub.com/4-stages-technology-integration-supporting-student-growth

https://www.thinglink.com/scene/661408904193769474