เลือกหน้า

Lesson Plan

การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK

สำหรับ การออกแบบบทเรียนตามหลักการ SAMR

(Link to blog post SAMR) & TPACK (http://pitcforteach.blogspot.com/2015/03/tpack-model.html) นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้แต่ละบทเรียนมีองค์ประกอบสำหรับการเรียนการสอนครบถ้วนท้งสามด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา เทคโนโลยี และ วิธีการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ การใช้เทคโนโลยีสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษาได้

การวางแผนบทเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เริ่มต้นจาก การแบ่งหัวข้อการเรียนการสอนแต่ละเรื่องหรือแต่ละสัปดาห์เป็น 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่

  • Objectives การกำหนดวัตถุประสงค์
  • Before Class กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำก่อนเรียน
  • During Class กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำระหว่างเรียน
  • After Class กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำหลังคาบเรียน

หลังจากนั้น จึงออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสำหรับช่วงแต่ละช่วง (Before – During – After Class) พื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน โดยอาจจะเลือกแนวทางการเรียนการสอน แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning: PBL)
  • วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)
  • การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)
  • วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method)
ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

ตัวอย่างที่ 3 - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP หัวข้อการเรียน SAP Controlling (SAP CO) Objectives - วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของโมดูลบัญชีต้นทุนในระบบ SAP...

อ่านเพิ่มเติม
ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 2 - วิชาความรู้ทางดิจิทัล ห้วข้อการเรียนรู้  Stage 1: From Big Idea to the Challenge Objectives - วัตถุประสงค์ Set the boundary and select a big idea for the project. เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต การเรียนรู้...

อ่านเพิ่มเติม
ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

ตัวอย่างที่ 1 - วิชา Mobile Application Design หัวข้อที่ 3 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile User Experience Design) Objectives - วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบประสบการณ์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถออกแบบ...

อ่านเพิ่มเติม