เลือกหน้า

นักการศึกษาที่เตรียมพร้อมตนเองสำหรับการจัดการศึกษา 3.0 ควรจะต้องสามารถตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้ง 12 ประการครบถ้วนหรือไม่  คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ (ตามภาพ วนตามเข็มนาฬิกา) มี:

 • ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการร่วมมือกับเครือข่าย (บุคคลหรือกลุ่มบุคคล)
 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับตัว
 • ความอึด ความใจสู้
 • ความอดทน
 • ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • วิสัยทัศน์
 • การตรวจสอบตนเอง
 • ความหวังและมองโลกในแง่ดี
 • ความสงสัยใฝ่รู้ และ เป็นผู้มีจินตนาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์และความคิดแบบผู้ประกอบการ
 • ความสามารถในการการคิดเชิงวิพากย์และมีทักษะในการแก้ปัญหา

หากตรวจสอบแล้วว่า ยังมีไม่ครบ หรือ คะแนนที่ได้ในแต่ละข้อยังต่ำอยู่ ก็คงต้องรีบเร่งสปีดตนเอง (โดยใช้แนวความคิดแบบ Growth Mindset ว่าสักวันหนึ่งในไม่ช้า เราจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นดีเลิศทั้ง 12 ประการแน่นอน)

 

เครดิตภาพ: https://usergeneratededucation.wordpress.com/2015/01/16/the-other-21st-century-skills-educator-self-assessment/