เลือกหน้า

Lesson Plan

การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK

ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

หัวข้อการเรียน SAP Controlling (SAP CO)

ก.ย. 30, 2016 | Blog, lesson th

Objectives – วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของโมดูลบัญชีต้นทุนในระบบ SAP
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นในองค์กรได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของโมดูลบัญชีต้นทุนกับงานอื่น ๆ ในองค์กร
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะการออกแบบหน้าจอการลงบัญชี FI พร้อมกับการลงบัญชี CO ในระบบ SAP และสามารถแนะนำการออกแบบหน้าจอใหม่ที่ดีกว่า

Before class – ก่อนเรียนต้องทำอะไร

  • อ่านเกี่ยวกับอาชีพที่เกียวข้องกับระบบ SAP
  • อ่านเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบัญชีต้นทุน
  • ตอบคำถามว่า ต้นทุน ในธุรกิจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เอกสารประกอบการเรียน เกี่ยวกับ 1 ข้อดีข้อเสียของงานที่ปรึกษา 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 3 เงินเดือนของคนทำงานระบบ SAP

During class – ระหว่างเรียน

นักศึกษาแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของระบบบัญชีทั่วไปและระบบบัญชีต้นทุน กรณีที่มีลูกหนี้และเจ้าหนี้เกิดขึ้นผ่านการออกแบบหน้าจอเพื่อลงบัญชีต้นทุน (งานกลุ่ม)โดยให้ทำเป็นงานนำเสนอ

After class and application – หลังเรียน และการนำความรู้ไปใช้

นักศึกษาตอบคำถาม ต้นทุนในบริษัทของท่านมีกี่ประเภท อะไรบ้าง