เลือกหน้า
ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP หัวข้อการเรียน SAP Controlling (SAP CO) Objectives – วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน...
ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล ห้วข้อการเรียนรู้  Stage 1: From Big Idea to the Challenge Objectives – วัตถุประสงค์ Set the boundary and select a big idea for the project. เทคโนโลยีสารสนเทศ...
ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design หัวข้อที่ 3 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile User Experience Design) Objectives – วัตถุประสงค์...