เลือกหน้า

Lesson Plan

การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK

ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

หัวข้อที่ 3 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile User Experience Design)

ก.ย. 30, 2016 | Blog, lesson th

Objectives – วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบประสบการณ์สำหรับการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
  • เพื่อให้สามารถออกแบบ Prototype ของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้กระดาษทำโครงร่าง และ ใช้แอปเพื่อการออกแบบการโต้ตอบ POP ได้

Before class – ก่อนเรียนต้องทำอะไร

  • ดาวน์โหลแอปพลิเคชัน POP & Inspr
  • ดาวน์โหลดเอกสารก่อนเข้าเรียน
  • เตรียมกระดาษที่ตัดเป็นรูปขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือ และ ชิ้นงานโทรศัพท์มือถือ

During class – ระหว่างเรียน

  • การออกแบบประสบการณ์ของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้เอกสารประกอบจาก www.slideshare.net

After class and application – หลังเรียน และการนำความรู้ไปใช้

  • ทำแบบฝึกหัด การออกแบบต้นแบบด้วยกระดาษ
  • ทำแบบฝึกหัด การออกแบบต้นแบบด้วย Inspr + POP
  • อภิปรายเรื่องการออกแบบต้นแบบทั้งสองลักษณะ